ÁSZF

Stílusterápia Kft. (székhely: 1061. Budapest, Andrássy út 32. cégjegyzékszám: Cg. 01-09-171399, adószám: 23996838-2-42; mint szalon) valamint ügyfele (a továbbiakban: Ügyfél) ( Szalon és Ügyfél a továbbiakban közösen: felek, külön-külön: fél) között a szalon által az Ügyfél részére nyújtott fizikai közérzetet javító szolgáltatás valamint egyéb közérzetjavító szolgáltatások tekintetében a felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása (a továbbiakban: egyedi szerződés) hiányában a jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ) az irányadóak.

 1. Szalon az egyedi szerződés szerint közérzetjavító, fodrászati és szépségápolási szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére (továbbiakban: szolgáltatások).
 2. Felek jogai és kötelezettségei:
  1. Szalon kötelezettséget vállal, hogy valamennyi szolgáltatását a vonatkozó jogszabályoknak és egyéb szakmai előírásoknak megfelelően,szakszerűen nyújtja.
  2. Szolgáltatás nyújtásának helye a szalon telephelye, azaz 1061. Budapest, Andrássy út 32. (továbbiakban:Lakatos Márk szalon). Szalon a szolgáltatásokat a személyzete és egyéb közreműködők segítségével nyújtja (továbbiakban: Személyzet). Szalon valamennyi szerződéses kötelezetsége teljesítésére jogosult alvállalkozókat igénybe venni, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.
  3. Szalon az Ügyfelet az előzetesen egyeztetett időpontban a Lakatos Márk Szalonban fogadja, és a felek által külön meghatározott szolgáltatást nyújtásában részesíti, mely szolgáltatásért a szalon díjazásra jogosult. Amennyiben az egyedi szerződés másként nem rendelkezik, vagy a szolgáltatás nemére tekintettel egyedi szerződés a felek között nem kerül megkötésre, úgy a www.lakatosmark.hu honlapon aktuálisan feltüntetett díjat köteles Ügyfél az adott szolgáltatás ellenértékeként Szalon részére megfizetni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általános csomagoktól való eltérést, kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén a díjazás végösszegét egyénileg határozza meg a Szalon. Így annak pontos összegét mindenkor az egyedi szerződés tartalmazza.
  4. A Szalon köteles az Ügyfelet a szolgáltatás menetéről, írásban vagy telefonon előzetesen tájékoztatni. Ügyfél a szolgáltatás igénybevételével elismeri, hogy az előzetes tájékoztatást megkapta.
  5. Az Ügyfél köteles a szolgáltatásokon az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni. Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni Szalont, amennyiben az előzetesen egyeztetett időpontban megjelenni nem tud.
   1. Amennyiben a szolgáltatás nyújtására Szalon rajta kívül álló ok miatt az előre egyeztetett időpontban nem képes, úgy erről az Ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja, és az Ügyfél egyetértésével új időpontot biztosít az Ügyfél részére. Utóbbi esetben Ügyfél semmilyen fajta kártérítésre/kártalanításra nem jogosult.
   2. Az ügyfél teljes díj kifizetését követő 8 napon belüli elállása esetén Szalon a befizetett díjelőleg 100%-át fizet vissza Ügyfél részére. 8 napon túli lemondás esetén a díj, vagy díjelőleg nem kerül visszafizetésre Ügyfél részére. A szolgáltatás átruházható, bejelentést követően elajándékozható.
   3. Ügyfél a befoglalt szépítőnapok esetén, betegség vagy egyéb okora hivatkozva a a szépítő napot megelőző 10 munkanapig díjmentesen kérhet új időpontot. A befoglalt dátum előtt- 10 munkanapnál rövidebb időtartamon belüli lemondás esetén, a lemondást kötbér terheli, melynek összege 30.000 Ft/ időpont változtatás.
   4. Ügyfél jogosult előzetesen lemondási (storno) biztosítást kötni, mely esetben a lemodásért 10 munkanapon belül sem kell külön kötbért fizetnie. A lemondási díj összege 15.000 Ft.
  6. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben Szalon jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.
  7. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Szalon a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat és kérdőívet, fotót előzetesen felkészülési célból megkaphassa, és vállalja, hogy a szolgáltatás alkalmával a tőle elvárható teljes mértékben együttműködik.
  8. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevételekor az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szalon működési rendjét tiszteletben tartani.
  9. Az Ügyfél köteles a szolgáltatás igénybevétele során a személyzettel képességei és ismeretei szerint együttműködni ennek során:
   1. Tájékoztatni kell – saját betegségével összefüggésben – mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról;
   2. Szalon házirendjét betartani;
  10. Az Ügyfél köteles a Szalon által készített, a szolgáltatás szakszerű és biztonságos elvégzéséhez szükséges kérdőíveket kitölteni, és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat megtenni.
  11. A Szalon az Ügyfél adatainak kielemzését követően jogosult megtagadni a szolgáltatás elvégzését különösen akkor, ha
   1. a vizsgálat eredménye szerint a szépészeti beavatkozást az Ügyfél egészségügyi alkalmatlansága miatt nem lehet elvégezni;
   2. a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy az Ügyfél által igényelt beavatkozás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik;
   3. Az adatfelvétel folyamán, vagy bármikor később az Ügyfél a pszichés állapota okán a szolgáltatás elvégzésére nem alkalmas.
  12. Szalon a tevékenysége során mindenkor az Ügyfél érdekeinek –az adott körülmények között lehetséges- figyelembevételével, valamint az elvárható körültekintéssel és elvárható gondossággal jár el.
  13. Szalon az Ügyfél felróható magatartásra visszavezethető (pl: együttműködési kötelezettsége megszegése, utasítások pontatlan követése) bármilyen nemű kárért felelősséget nem vállal.
 3. Díjazás
  1. Az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A Szalon csak a szolgáltatási díj teljes egészében történő kiegyenlítése esetén köteles elvégezni a felek által külön meghatározott szolgáltatást.
  2. Átalakító csomagok esetében Ügyfél a szolgáltatás díj minimum 50%-át –legkésőbb a foglalási napot megelőz 10. napig köteles átutalni szalon céges bankszámlájára, melyről szalon előlegszámlát állít ki. A foglalás csak az utalást követően válik aktívvá.
  3. A kiegyenlítetlen díjhátralékot, vagy egyéb kiegészítő szolgáltatások díját Ügyfél a szolgáltatás elvégzését követően tudja készpénzben Szalon felé rendezni.
  4. Szalon által meghirdetett akciók esetében az akció, illetőleg az akció keretében kiadott ajánlat mindenkor az akciós árat tartalmazza. Az akciós ár kizárólag az akcióban meghirdetett feltételek teljesülése esetén érvényes. Amennyiben Ügyfél az akciós feltételeket nem teljesíti, akkor a Szalon a teljes, akció nélküli árnak (akciós kedvezménnyel nem csökkentett alapár) megfelelő díjra jogosult.
  5. Szalon –ellenkező megállapodás hiányában- az átalakító Csomagok elvégzését a díj 50%-nak utalással történő rendezéséig megtagadhatja.
  6. Amennyiben a felek megállapodása alapján Ügyfél díjelőleget (előleg) teljesít Szalon részére, és az előleg bevezetése után Ügyfél a szerződéstől eláll, úgy Szalon a befizetett előleg visszatérítésére nem köteles, Ügyfél a befizetett előleget elveszíti.
 4. Felelősség
  1. Szalon kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelőssége szerint, amelyet a Szalon -beleértve a személyzetet is- szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a szolgáltatás nyújtásával vagy a szalon -beleértve a személyzetet is – magatartásával állnak összefüggésben.
  2. Szalon mindent megtesz a kívánt hatás, eredmény elérése érdekében, de Ügyfél tudomásul veszi, hogy a várható eredmény az ügyfél véleményétől és megítélésétől eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy szolgáltatások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül befolyásolt, a Szalon esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi, vagy bármely egyéb felelősséget.
  3. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a beavatkozáskor közreműködő személyzet kizárólag szakmai felelősséget vállalhat, azaz a beavatkozást felelősségteljesen, a legnagyobb körültekintéssel, a legjobb tudása szerint végzi el a legnagyobb körültekintéssel, gondossággal.
 5. Titoktartás, adatvédelem
  1. Szalon köteles a szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatot, tényt bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.
  2. Szalon a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi X . tv., továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.
 6. ÁSZF hatálya
  1. Jelen ÁSZF általános jelleggel irányadó mindazon kérdésekben, amelyekről az Ügyféllel kötött egyedi szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik
  2. Szalon fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására
 7. Záró rendelkezések
  1. Felek jelen ÁSZF-vel kapcsolatos vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek kikötik pertárgy értéktől függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.
  2. A mellékletek a jelen ASZF elválaszthatatlan részét képezik.
  3. A jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és az Egészségügyről szóló 1997.CLIV. törvény idevonatkozó rendelkezései irányadók.
  4. Szalon biztosítja, hogy jelen ÁSZF-et az Ügyfelek még a jogviszony létrejötte előtt megismerhessék. Az ÁSZF nyilvános, azt bárki megtekintheti és megismerheti.
  5. A jelen ÁSZF 2015. augusztus 11-én lép hatályba.